person_outline
search

Inkomen

Code tabaksblat

Inkomen Commissie onder leiding van de heer Tabaksblat, die aanbevelingen heeft gedaan, om meer duidelijkheid te scheppen over de beloning van de directies van ondernemingen. Lees verder

Collectief ontslag

Inkomen Soms kunnen bedrijfeconomische redenen een noodzaak zijn om medewerkers gedwongen te ontslaan, de we melding collectief ontslag is een wet die van toepassing is als er binnen 3 maanden 20 of meer medewerkers ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen. Lees verder

Collectieve arbeidsovereenkomst

Inkomen Wanneer er na beƫindiging van een arbeidsovereenkomst een verbod komt om voor eigen rekening een soort gelijk bedrijf te starten binnen een straal van een aantal kilometers, noemen we dit concurrentiebeding. Bij commerciƫle functies kan dit worden uitgebreid met het te verrichten werk binnen een aantal kilometers. Lees verder

CWI

Inkomen Centrum voor Werk en Inkomen de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende enerzijds en de vraag van werkgever anderzijds. Deze bemiddeling van het CWI is er op gericht om een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de overheid tot stand te brengen. Lees verder

DGA

Inkomen Directeur Grootaandeelhouder. Binnen een onderneming wordt je als een DGA gezien als je meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit. Een DGA heeft dan ook een andere positie in de belastingheffing en sociale verzekeringen als een gewone werknemer. Lees verder

Dienstbetrekking

Inkomen Voordat er tot een dienstbetrekking gekomen kan worden moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Tegen loon, persoonlijke arbeid moet verricht worden, er moet sprake zijn van een gezagsverhouding. Lees verder

Directeur Grootaandeelhouder

Inkomen DGA, Binnen een onderneming wordt je als een DGA gezien als je meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit. Een DGA heeft dan ook een andere positie in de belastingheffing en sociale verzekeringen als een gewone werknemer. Lees verder

EDM

Inkomen Eerstedagsmelding, een in 2006 door de overheid verplichtstelling om werknemers een dag voor aanvang van werkzaamheden te melden aan de belastingsdienst. Via deze melding probeert de overheid zwartwerken en illegale arbeid te bestrijden. Lees verder

Eerstedagsmelding

Inkomen EDM, een in 2006 door de overheid verplichtstelling om werknemers een dag voor aanvang van werkzaamheden te melden aan de belastingsdienst. Via deze melding probeert de overheid zwartwerken en illegale arbeid te bestrijden. Lees verder

Eigenwoningforfait

Inkomen Eigenlijk een fictief inkomen dat je als belastingsplichtige moet opstellen bij je inkomen in BOX 1. Volgens de belastingsdienst is woongenot een vorm van inkomen omdat bezitters de betaalde hypotheekrente in mindering mogen brengen op het inkomen. Lees verder

Eindheffing

Inkomen Een eindheffing houdt de werkgever niet in op het loon van de werknemer, maar zal voor rekening komen van de werkgever zelf. Loon waarop deze heffing is toegepast hoort niet meer tot het loon van de werknemer en dus ook niet tot zijn verzamelinkomen. Lees verder

Eindloonregeling

Inkomen Deze regeling leest dat de hoogte van de pensioensuitkering even hoog moet zijn als het laatst verdiende loon vlak voor de pensionering. De premie die hiervoor betaald wordt is wel hoger, dat zorgt ervoor dat deze regeling meestal alleen wordt gehanteerd bij grootverdieners. Lees verder

Fictieve dienstbetrekking

Inkomen Een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Volgens het burgerlijk wetboek is dit geen dienstrelatie, echter door de wetgever wordt het wel als een dienstbetrekking gezien. Lees verder

Fiscale partners

Inkomen Wanneer mensen als geregistreerd partner samenwonen of getrouwd zijn, zijn ze voor de wet fiscale partners. Dit brengt allerlei voor- en nadelen met zich mee. Lees verder

Franchise

Inkomen Tijdens het berekenen van sommige pensioenspremies en premies werknemersverzekeringen wordt er rekening gehouden met een vrijgesteld deel. Dit is wat er franchise genoemd wordt, dit is een bedrag dat jaarlijks wijzigt. Lees verder

Functie

Inkomen De beschrijving, omschrijving van de rollen of rol die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling. Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin een takenpakket van de gezocht persoon beschreven is. Lees verder

Functiehuis

Inkomen Een matrix van een bedrijf met op de ene as de rollen die moeten worden vervuld, en de andere de functie die ingevuld worden met personen. In de velden vindt men de takenpakketten. Lees verder

Functiewaardering

Inkomen De waardering van een functie die wordt berekent door te kijken naar de functieanalyse en de functieomschrijving. Vaak zul je zien dat hoe hoger de functie is hoe hoger het loon van de betreffende persoon. Lees verder

Geheimhoudingsbeding

Inkomen Bij sommige beroep is het van heel groot belang voor de werkgever dat de werknemer absoluut geen gevoelige bedrijfsgerelateerde informatie naar buiten brengt. Informatie wordt als vertrouwelijk gezien, wanneer de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of wanneer de werknemer dit vrij simpel uit de situatie kan afleiden. Lees verder

Gezagsverhouding

Inkomen Een werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften die gaan om het verrichten van arbeid of zaken die gaan over de bevordering van de goed orde binnen de onderneming van de werkgever. Lees verder

Groene tabel

Inkomen Deze tabel moet worden toegepast op het loon dat door de werkgever uit vroegere dienstbetrekkingen en daarmee gelijkgestelde uitkeringen. Lees verder

Heffingskorting

Inkomen Een korting op een verschuldigde premie volksverzekering en/of belasting. Er zijn vele soorten verschillenden soorten heffingskortingen een aantal voorbeelden hiervan zijn: combinatiekorting, ouderschapsverlof, alleenstaande ouderkorting enz. Lees verder

Honorarium

Inkomen Een vergoeding van de diensten van een deskundige of een specialist in een bepaald vakgebied op basis een arbeidstijd ( periode of in uren ) Lees verder

HRM

Inkomen Human Resource Management, een personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan attitudes, prestaties en gedragingen van werknemers, door het implementeren en ontwerpen van patronen, strategische doelen en activiteiten die het beheren van de organisatiedoelstellingen bevorderen. Lees verder

Human Resource Management

Inkomen HRM, een personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan attitudes, prestaties en gedragingen van werknemers, door het implementeren en ontwerpen van patronen, strategische doelen en activiteiten die het beheren van de organisatiedoelstellingen bevorderen. Lees verder

ID-baan

Inkomen Deze banen zijn gebaseerd op de regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werkelozen. Deze kent zijn begin in het besluit in- en doorstroombanen. Deze banen zijn meestal voor 32 ur per week in de collectieve en non-profitsector. Lees verder

In-role-gedrag

Inkomen Het gedrag dat in een functieomschrijving is vast gelegd, een functieomschrijving is: omschrijving van de rollen of rol die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling. Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin een takenpakket van de gezocht persoon beschreven is. Lees verder

Incentive

Inkomen Een voordeel dat een bedrijf aan zijn zakelijke partners en / of werknemers biedt om hen tot een betere prestatie te stimuleren en / of hen te binden aan het bedrijf. Lees verder

Incentive stock plan

Inkomen Een werknemersaandelenplan waardoor werknemers volgens een bepaalde tijdsschema goedkoop of gratis aandelen kunnen verwerven in het eigen bedrijf. Lees verder

Indexatie

Inkomen Het aanpassen van pensioenen en lonen aan de ontwikkelingen van de inflatie. Lees verder

Inkomen

Inkomen Vergoeding die iemand ontvangt voor beschikbaar gestelde goederen of voor geleverde arbeid, vermogen of land. De naam van inkomen komt in vele vormen voor, salaris, loon, huur, pacht, rente, etc. Lees verder

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Inkomen Dit is een bijdrage die door de overheid wordt ingehouden op het salaris, de hoogte van dit bedrag wordt inkomensafhankelijk bepaald over een van tevoren bepaald vaststaand Lees verder

Inkomstenbelasting

Inkomen De belasting die moet worden betaalt over de inkomsten . De inkomstenbelasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt:In de BOX 1 wordt het belastbaar inkomen uit woning en werk belast.In BOX 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast.In BOX 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. Lees verder

Intrinsieke beloning

Inkomen Een beloning die niet in geld kan worden uitgedrukt. Dit kun je zien als certificaten, diners en andere cadeaus. De tegenhanger is een extrinsieke beloning, ze kunnen allebei onderdeel zijn van een prestatiebeloning. Lees verder

IVA

Inkomen Inkomensvoorziening volledig arbeidsgehandicapten is een onderdeel van de WIA. Deze voor mensen die voor minder dan 10% arbeidsgeschikt zijn, de uitkering wordt gebasseerd op het laats verdiende loon. Lees verder

Jaaropgaaf

Inkomen Een overzicht van het loon en de daarop ingehouden premies volksverzekering. Na afronding van het jaar krijgt de werknemer dit overzicht in januari of februari van de werkgever. Deze is van belang bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Lees verder

Kinderalimentatie

Inkomen De kosten van opvoeding en verzorging die een ouder voor hun kind moeten betalen tot deze meerderjarig is. Hierna gaat tot het 20ste levensjaar de van het kind de voortgezette onderhoudsplicht in die voor levensonderhoud en studie betaalt. Lees verder

Levensloop

Inkomen Met deze regeling worden werknemers in staat gesteld te sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan gebruikt worden voor bijna elke vorm van verlof. Het saldo mag ook gebruikt worden om de pensioendatum te vervroegen. Lees verder

Levensloopregeling

Inkomen Met deze regeling worden werknemers in staat gesteld te sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan gebruikt worden voor bijna elke vorm van verlof. Het saldo mag ook gebruikt worden om de pensioendatum te vervroegen. Lees verder

Loon

Inkomen Verstrekkingen en betalingen van een werkgever naar een werknemer waar een werknemer recht op heeft. Dit dient als tegenprestatie voor het geleverde werk van de werknemer aan de werkgever. In de CAO of in de arbeidovereenkomst wordt bepaald hoe hoog dit loon is. Lees verder