person_outline
search

Boekhouding

Aankoopprijs

Boekhouding Een prijs die bij aankoop van een machine of een gebouw betaald moet worden. Een aankoopprijs geldt voor vaste activa, zoals een inkoopprijs voor voorraden geldt. Lees verder

Aanschaf kosten

Boekhouding Deze term is eigenlijk een van de meest fout gebruikte termen in de economie, deze heeft eigenlijk geen betekenis maar wordt vaak gebruikt om de aanschafprijs van een vaste activa aan te duiden. Lees verder

Aanschafprijs

Boekhouding Een prijs, uitgedrukt in geld, die in het verleden is betaald voor een investering in een vaste activa, deze wordt bepaald op het tijdstip dat de activa ook werkelijk in bezit komt. Lees verder

Aanschafwaarde

Boekhouding De waarde van de optelsom van de aanschafprijzen en de bijkomende uitgaven voor de installatie en dergelijke. Dus de werkelijke waarde van de aanschaf van machines of gebouwen. Lees verder

Activa

Boekhouding Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingskant van de balans. Lees verder

Afboeken

Boekhouding Het boeken van bedragen op de juiste grootboekrekening, door het afboeken van een bedrag moeten de schulden of vorderingen minder worden. Lees verder

Afboeking

Boekhouding Een plotselinge en eenmaal voorkomende waardedaling van vaste en / of vlottende activa waardoor ze voor een lagere waarde op de balans komen te staan. Bijvoorbeeld goodwill, door herwaardering hiervan. Lees verder

Afschrijving

Boekhouding De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Afschrijvingskosten

Boekhouding De kosten van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Afvinken

Boekhouding Het afstrepen van reeds gecontroleerde gegevens, wanneer een gegeven is afgevinkt hoeft dit niet nog een keer nagekeken te worden, dit voorkomt te veel en dubbel werk. En zorgt voor controle. Lees verder

Bankboek

Boekhouding Een soort dagboek, waarin alle transacties van en naar een betreffende bank worden bijgehouden. Lees verder

Boekdatum

Boekhouding De dag van een registratie, op deze dag wordt een financieel feit vastgelegd in de boekhouding. Of de dag van de storting bij de bank. Lees verder

Boekingspost

Boekhouding Een bedrag dat nog in de boekhouding verwerkt moet worden of reeds in de boekhouding verwerkt is, dit kunnen zowel positieve als negatieve posten zijn. Lees verder

Boekjaar

Boekhouding Een periode van een jaar die aan de basis staat voor het uitbrengen van een jaarrekening. Vaak wordt hiervoor een kalenderjaar gebruikt, maar dit is echter niet verplicht. Lees verder

Brutowinst

Boekhouding De brutowinst wordt aangeduid als de winst die ontstaat wanneer we de omzet verminderen met de inkoopwaarde van de omzet. Voordat er belasting vanaf getrokken wordt. Lees verder

Constante kosten

Boekhouding Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn of beïnvloed worden door de omvang van de productie, of toenemen door gebruik als we naar consumenten kijken. Lees verder

Controle

Boekhouding Het nagaan of alle gegevens die zijn ingevoerd of verzameld zijn juist zijn, dit kan door afvinken of samenwerking. Pas wanneer alle gegevens juist zijn is de controle voltooid. Lees verder

Credit

Boekhouding Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( passiva ) van de balans worden vermeld. Lees verder

Crediteuren

Boekhouding Crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie betaalt moet worden voor hun diensten of het leveren van goederen. Een crediteur staat aan de rechterzijde van de balans. Lees verder

Crediteuren beheer

Boekhouding Het goed in de gaten houden en betalen van crediteuren, crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie betaalt moet worden voor hun diensten of het leveren van goederen. Een crediteur staat aan de rechterzijde van de balans. Lees verder

Debet

Boekhouding De linkerzijde van een balans, dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingkant van de balans. Lees verder

Debiteur

Boekhouding Een bedrijf of klant die nog moet betalen voor een reeds geleverd goed noemen we een debiteur, een verschuldigde. Lees verder

Debiteurenbeheer

Boekhouding Een overzicht van alle klanten of bedrijven waaraan goederen of producten geleverd zijn die nog niet of niet volledig zijn betaald. Erg belangrijk om een goed debiteurenbeheer te hebben, anders kan er veel geld misgelopen worden. Lees verder

Directe kosten

Boekhouding Dit zijn productie- en / of verkoopkosten die direct kunnen worden doorberekend aan de eenheden product. Zonder omwegen is het bedrag direct te herlijden. Lees verder

Dubbele boekhouding

Boekhouding Een dubbele boekhouding duidt in Nederland op niet een eerlijke boekhouding, naast de reguliere boekhouding wordt een boekhouding bijgehouden waarin enkele winsten of opbrengsten worden verzwegen om bijvoorbeeld minder belasting te hoeven betalen of om aandeelhouders minder te hoeven uitkeren. Lees verder

Factuurstelsel

Boekhouding In een factuurstelsel is het verplicht om een tijdstip van betaling op een factuur te zetten met betrekking tot de betaling van btw. Dit tijdstip is gekoppeld aan de datum van uitgifte of wanneer deze uiteindelijk uitgegeven had moeten worden. Lees verder

Grootboek

Boekhouding Het grootboek is een verzameling van alle grootboekrekening van een bedrijf, hierin wordt zeer nauwkeurig bijgehouden welke mutaties er plaats vinden in de grootboekrekeningen. Meestal wanneer er iets in een grootboekrekening veranderd, veranderd dit automatisch in het grootboek. Lees verder

Handelscrediteuren

Boekhouding Onderdeel van de crediteurenpost op de balans, hierbij wordt specifiek gekeken naar de leveranciers van primaire processen, dus waar de onderneming zich opricht en de benodigde grondstoffen, diensten en goederen die hiervoor bedoeld zijn. Lees verder

Hedging

Boekhouding De financiële zekerheid van een bedrijf zo goedmogelijk zeker proberen te stellen, door het verminderen van het risico door financiële transacties af proberen te dekken met tegengestelde transacties. Lees verder

Interest

Boekhouding Een preciezere betekenis van rente, een vergoeding die wordt gegeven of ontvangen voor geleend geld, dat naderhand op afgesproken tijden betaald wordt. De vergoeding wordt net als het tijdstip vastgelegd, zodat er geen onenigheid over kan ontstaan. Lees verder

Interestkosten

Boekhouding De kosten van geleend geld. Wanneer er geld geleend wordt, zal hierover interest voor betaald moeten worden. De kosten van het geleende vermogen noemen we interestkosten. Lees verder

Journaal

Boekhouding Een journaal is een verzameling van alle financiële feiten van een bedrijf, hierin wordt zeer nauwkeurig bijgehouden welke mutaties er plaats vinden in de grootboekrekeningen. Lees verder

Journaalpost

Boekhouding Een standaard vorm om te vermelden welke grootboekrekeningen er credit en welke er debet geboekt moeten worden. Lees verder

Kas

Boekhouding De voorraad geld, briefjes en muntjes in een onderneming. Dit geld wordt ook wel chartaal geld genoemd. Lees verder

Kasmutatie

Boekhouding Wijziging in de kas, dit wil zeggen, dat er een afname of een toename in het contante geld is. Lees verder

Kasstroom

Boekhouding De stroom van alle kasuitgaven en kasontvangsten, het heeft ook betrekking op de bank en girogelden, dit komt door het Amerikaanse begrip casg. Lees verder

Kastekort

Boekhouding Een tekort in de kas, een verschil tussen wat er in de kas zou moeten zitten en wat er werkelijk in zit, dus een negatief saldo aan contante middelen. Lees verder

Kastekort

Boekhouding Een tekort in de kas, een verschil tussen wat er in de kas zou moeten zitten en wat er werkelijk in zit, dus een negatief saldo aan contante middelen. Lees verder

Liquide middelen

Boekhouding Eigenlijk een luxe woord voor betalingsmiddelen, hieronder vallen contant geld en giraal tegoed. Liquide middelen worden onder de vlottende activa geschaard op de balans. Lees verder