person_outline
search

Toon items op tag: ontvangt

Bedrijfsverliezen berekenen

Als uw bedrijf in de beginjaren tekorten heeft kunt u deze verrekenen met andere inkomsten die u wel heeft.  Als u nog loon ontvangt uit een baan of uit een alimentatie of uitkering, kunt u de tekorten hiervan volgens een bepaalde methodiek aftrekken. Bij de Belastingdienst kunt u hierover zich laten informeren.

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Dit is een forfait van € 7.280,- mits u voldoet aan de voorwaarden uit het vorige hoofdje en nog geen AOW ontvangt. U kunt dit zien als een tegemoetkoming in het risico dat u loopt door als zelfstandige te gaan werken.

Pacht

Een beloning die een persoon of onderneming ontvangt voor het beschikbaar stellen van zijn / haar grond aan een andere partij.

Intracommunautaire verwerving ( ICV )

Een bedrijf ontvangt goederen van een ander bedrijf, beide bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Unie, en worden binnen de Europese Unie vervoerd, nu is er sprake van intracommunautaire verwerving (ICV).

Netto geldscheppend bedrijf

De surplus van verschillende uitstaande kredieten van een bank, met daar van afgetrokken het bedrag wat de bank aan langlopende schulden ontvangt, noemen we netto van een geldscheppend bedrijf.

Re-intergratietraject

Het terug brengen van een ziek gemelde werknemer die langdurig ziek is, door de volgende stappen te volgen:
I. De werknemer wordt ziek
Hij dient zich ziek te melden bij de werkgever, waarvan de arbodienst direct op de hoogte wordt gesteld.
II. Beoordeling of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim
Voor dat er zes weken verstrijken beoordeelt de arbodienst of er spraken is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Daarvoor beoordeelt de arbodienst de gegevens die de werkgever en werknemer beschikbaar gesteld hebben. Is er sprake van kort ziekteverzuim
III. Binnen zes weken geeft de arbodienst een probleem-analyse
Met deze analyse verstrekt de arbodienst informatie over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot reïntegratie. Dit vormt de basis voor de afspraken die de werkgever en werknemer gaan maken over reïntegratie.
IV. Voordat er acht weken verstrijken, komt de werkgever met de werknemer een plan van aanpak overeen
Aan de hand van de probleem-analyse van de arbodienst, gaat de werkgever met de werknemer afspraken maken over de reïntegratie van de medewerker. Deze afspraken worden overeengekomen en maken onderdeel uit van dearbeidsovereenkomst, dat zowel de werknemer als de werkgever daardoor kunnen afdwingen.
V. NA dertien weken, ziekmelden van de medewerker bij uitvoeringsinstelling
Nadat er dertien weken vestrijken dient de werkgever de werknemer ziek te melden bij de uitvoeringsinstelling.
VI. Evaluatie van het plan van aanpak
Geregeld wordt het plan van aanpak besproken tussen werkgever en werknemer, minimaal eens per zes weken. Deze evaluatie kan tot aanpassing van het plan van aanpak leiden.
VII. Na ongeveer 20 maanden, stelt de werkgever het reïntegratieverslag op
Het verloop van het re-integratietraject wordt vastgelegd in het reïntegratieverslag. Dit is een soort uittreksel uit het reïntegratiedossier, dat door de werkgever werd bijgehouden.
VIII. Aanvragen WIA-uitkering
Uiterlijk 13 weken voordat de WIA-uitkering ingaat, vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan, waarbij hij het reïntegratieverslag nodig heeft.
IX. Na twee jaar ziekte stopt de loondoorbetaling en ontvangt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering
De verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen eindigt in beginsel na twee ziektejaren (104 weken). De werknemer komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hebben partijen zich onvoldoende ingespannen om reïntegratie mogelijk te maken, dan kan dat er toe leiden de werkgever het loon langer moet doorbetalen.

Pensioenopgave

Aan het einde van elke kalenderjaar ontvangt een pensioengerechtigde een overzicht van zijn of haar pensioen. Hierin staat beschreven hoeveel pensioen er tot nog toe is opgebouwd en hoeveel er verwacht kan worden.

Pensioengat

Normaal ontvangt met op de dag van pensionering 70% van het brutoloon, wanneer dit minder is, is er een pensioensgat. Dat zou kunnen komen doordat niet het maximale aantal pensioenjaren gewerkt is, door bijvoorbeeld te laat begonnen met werken of eerder gestopt te zijn.

Ontslagvergoeding

Een financiële bijdrage die de werknemer ontvangt van de werkgever om de negatieve gevolgen van zijn ontslag te kunnen compenseren. Deze kan worden afgesproken onderling, maar ook via de rechter worden bepaald.

Loon in natura

Dit zijn goederen die een werknemer ontvangt in ruil voor zijn diensten. Dit kan zijn een maaltijd voor wanneer een werknemer overwerkt of iets dergelijks, voor de belasting maakt het geen verschil, de natura zal voor de belasting in geld worden omgezet.

Abonneren op deze RSS feed